Centrum Doradztwa

Jun

Sąd zatwierdza wniosek matki ubiegającej się o paszport dla jej dziecka pod nieobecność jego ojca

W IMD Solicitors wielu z klientów reprezentowanych przez nas w sprawach z zakresu prawa rodzinnego przebywa na stałe zarówno w UK jak i za granicą. W związku ze wzrostem liczby rodzin międzynarodowych, z rodzicami o różnej narodowości, do naszej kancelarii zgłasza się coraz więcej osób poszukających porady oraz pomocy prawnej w kwestiach o podłożu właśnie międzynarodowym. Bardzo często przychodzą oni mierząc się z koniecznością podjęcia decyzji ważnej dla życia dziecka w sytuacji kiedy rodzice dziecka żyją już od jakiegoś czasu w separacji i miejsce pobytu jednego z rodziców jest nieznane lub rodzic ten odmawia podjęcia inicjatywy.

Pierwszym krokiem wydawałoby się być skontaktowanie ze wspomnianym rodzicem i próba rozwiązania problemu przy pomocy dialogu. Niestety rodzice mieszkający osobno nie zawsze utrzymują ze sobą kontakt, co uniemożliwia rodzicowi pełniącemu opiekę nad dzieckiem podejmowania takich decyzji, które zgodnie z prawem Anglii i Walii wymagają dodatkowo zgody drugiego z rodziców. Może wówczas zajść konieczność ubiegania się o postanowienie Sądu dotyczące danej kwestii szczegółowej. Zwłaszcza jeśli chciałbyś podjąć decyzję związaną z:

  • edukacją dziecka
  • zapewnianą mu opieką medyczną / leczeniem
  • imieniem dziecka oraz / lub jego zmianą
  • przeniesieniem się na stałe poza granice Wielkiej Brytanii
  • wyjazdem dziecka poza granice Wielkiej Brytanii bez wcześniejszej zgody drugiego z rodziców.

Co jeśli dziecko mieszka obecnie ze mną, czy uprawnia mnie to do podejmowania wszystkich decyzji jego dotyczących?

Rodzice posiadający władzę rodzicielską, rozumianą jako ‘wszelkie prawa, obowiązki, uprawnienia, zakres odpowiedzialności i kompetencje przyznawane rodzicowi przez prawo w odniesieniu do dziecka oraz jego majątku’, mają prawo do podejmowania decyzji ważnych dla życia dziecka. Oznacza to, że jeśli dzielisz się władzą rodzicielską z drugim rodzicem to osoba ta ma także prawo do uczestniczenia w decydowaniu o życiu dziecka. Rodzice powinni zawsze w pierwszej kolejności spróbować dojść do porozumienia, natomiast prawo przewiduje również sytuacje w których jest to niemożliwe. Rodzic może wówczas zgłosić się do Sądu z prośbą o podjęcie decyzji co do sposobu sprawowania tej władzy rodzicielskiej. 

Wyróżniamy trzy typy postanowień Sądu odnoszących się do kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej:

  • Postanowienie Sądu w sprawie opieki nad dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka i kontaktów z dzieckiem (ang. Child Arrangements Order).
  • Postanowienie Sądu rozstrzygające o kwestii istotnej dla życia dziecka (ang. Specific Issue Order), o które rodzic może ubiegać się w sytuacji gdzie dojście do porozumienia co do jednej z kwestii opisanych powyżej jest niemożliwe.
  • Zakaz dokonywania przez rodzica określonych czynności bez zgody Sądu (ang. Prohibited Steps Order).

Przykładowy scenariusz oparty o jedną z naszych spraw

Jednym z najczęstszych problemów napotykanych przez klientów przychodzących do nas ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego o podłożu międzynarodowym jest brak możliwości złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu lub jego odnowienie ze względu na niechęć drugiego z rodziców do wyrażenia na to zgody lub brak kontaktu z nim. W tej konkretnej sprawie matka, chcąca odnowić polski paszport dziecka aby możliwy był wakacyjny wyjazd do Polski, nie była w stanie skontaktować się z jego ojcem.

Nasza kancelaria wystosowała do Sądu Anglii i Walii wniosek o wydanie przez niego postanowienia rozstrzygającego o kwestii istotnej dla życia dziecka. Złożyliśmy również dodatkowo wniosek o zwolnienie z obowiązku dostarczenia kopii wyżej wspomnianego wniosku do ojca dziecka, motywując to tym, że ojciec nie utrzymywał kontaktów z dzieckiem oraz że wykorzystaliśmy wszelkie dostępne sposoby skontaktowania się z nim w celu poinformowania go o fakcie ubiegania się przez nas o takie postanowienie.

Rezultat: sprawa została rozstrzygnięta pomyślnie i nasza klientka uzyskała zgodę na wydanie paszportu dla jej dziecka  pomimo braku zgody drugiego z rodziców. Sąd pozytywnie rozpatrzył również nasz wniosek o zwolnienie z obowiązku informowania ojca o fakcie ubiegania się przez nas o takie postanowienie.

Uprowadzenie dziecka za granicę przez jednego z rodziców

Istotnym jest aby przed podjęciem ważnej dla życia Twojego dziecka decyzji być zawsze dobrze poinformowanym. Jeśli drugi z rodziców, niepozbawiony władzy rodzicielskiej, nie będzie zaangażowany w proces podejmowania tego typu decyzji, to zabierając dziecko za granicę, bez wcześniej zgody drugiego z rodziców, narażasz się na poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z Child Abduction Act 1984 osoba wywożąca dziecko poniżej 16 roku życia poza granice Wielkiej Brytanii bez odpowiedniej zgody popełnia przestępstwo.

Udział Sądu w sprawach rodzinnych o podłożu międzynarodowym  

Skierowanie sprawy do Sądu jest naturalnie ostatecznością i zanim będzie to możliwe to należy w tego typu sytuacjach spróbować wykorzystać wszelkie możliwe sposoby skontaktowania się z drugim z rodziców, a także spróbować chociaż uprzedzić go przed zaangażowaniem w sprawę Sądu Rodzinnego (ang. Family Court). Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej dziecka bez zgody drugiego z rodziców kluczowe jest zasięgnięcie porady prawnej, nawet jeśli nie utrzymuje on obecnie kontaktu z dzieckiem.

Międzynarodowe sprawy z prawa rodzinnego dotyczące dzieci mogą być bardzo złożone. Stąd też chcielibyśmy zachęcić Cię do zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej. Zapraszamy do kontaktu z zespołem naszych prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym pod numerem 033 0107 0107 oraz adresem e-mail info@imd.co.uk. IMD Solicitors LLP ma biura w Londynie, Manchesterze oraz Birmingham.

Powyższy artykuł zawiera jedynie ogólne informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy również mieć na uwadze, że prawo mogło ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30