Centrum Doradztwa

Wnoszenie pozwu przeciw księgowemu za nierzetelną poradę
Dec

Wnoszenie pozwu przeciw księgowemu za nierzetelną poradę

Jeśli prowadzisz swój własny biznes, oczekujesz, że osoby, z którymi pracujesz w sposób profesjonalny zadbają o Twoje interesy. Owa kwestia staje się szczególnie ważna przy zatrudnianiu księgowego. Pomimo faktu, że większość z nich to osoby wysoce kompetentne, to o pomyłki nie trudno. Nierzetelna porada ze strony księgowego może nieść za sobą poważne, a nawet katastrofalne konsekwencje finansowe dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jak wyjaśnia Olexandr Kyrychenko z IMD Solicitors, „jeżeli ze strony swojego księgowego otrzymałeś nierzetelną poradę, wskutek której spowodowane zostały straty finansowe, jesteś upoważniony do wniesienia oskarżenia przeciw księgowemu”.

Rozważ złożenie zażalenia

Zanim zdecydujesz czy masz możliwość wniesienia pozwu o zaniedbanie obowiązku służbowego przeciw swojemu księgowemu, warto zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi procedury składania zażalenia, które są opisane przez dwa organy regulujące tę profesję, Stowarzyszenie Biegłych Certyfikowanych Księgowych (ACCA) oraz Instytut Dyplomowanych Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW).

Prawdopodobne jest, że Twój księgowy zostanie akredytowany przez jedną z tych organizacji, z których obydwie mają własne procedury radzenia sobie z zażaleniami dotyczącymi obsługi na niskim poziomie. Nie musisz podążać za przedstawionymi przez te organy procedurami, nie potrzebujesz także decyzji żadnego z tych organów, by pozwać swojego księgowego.

Czy mam możliwość wniesienia pozwu?

W przypadku gdy poniosłeś straty finansowe i uważasz, że było to spowodowane nierzetelną poradą, a nie niskim poziomem świadczenia usługi, masz prawo rościć sobie odszkodowanie ze strony księgowego. Pośród powszechnych powodów wnoszenia pozwu o stwierdzenie niedbalstwa ze strony księgowego znajdują się:

  • niepoprawne doradztwo podatkowe;
  • zaniedbanie sporządzenia dokładnego sprawozdania finansowego;
  • niepoprawnie prowadzona kontrola finansowa firmy [audyt]; oraz
  • nieprecyzyjnie określony majątek spółki.

W celu wniesienia pozwu o niedbalstwo Twój radca prawny zobligowany jest do udowodnienia, że:

  • Twój księgowy miał obowiązek dbania o Ciebie z należytą starannością;
  • naruszył wyżej wspomniany obowiązek opieki; oraz
  • wyżej wspomniane naruszenie obowiązku opieki doprowadziło do Twojej straty finansowej.

Wszystkie trzy elementy (obowiązek, naruszenie oraz przyczynowość) muszą zostać zawarte, jeżeli Twój pozew ma zostać rozpatrzony z korzyścią dla Ciebie.

Obowiązki Twojego księgowego

Niezależnie od tego, czy jesteś związany ze swoim księgowym kontraktem, czy nie, jako Twój profesjonalny doradca ma on obowiązek dbać o Twoje interesy z należytą starannością. Obowiązkiem każdego zawodowca względem klientów jest świadczenie usług z należytą starannością i biegłością. Jeżeli ich praca lub doradztwo spada poniżej poziomu, którego wedle rozsądku masz prawo od nich oczekiwać, uznaje się, że nie dopilnowali oni swoich obowiązków, a Ty masz prawo pozwać ich o niedbalstwo.

Straty finansowe

Istotnym jest, byś potrafił udowodnić, że to właśnie zaniedbanie obowiązku zawodowego Twojego księgowego, jakim jest należyta staranność, było przyczyną poniesionych przez Ciebie strat finansowych. Twój księgowy mógł świadczyć usługi gorsze, odbiegające od tych oczekiwanych, jednak w świetle prawa nie jest to to samo, co niedbalstwo. W związku z powyższym musisz upewnić się, że dowody, które posiadasz, są wystarczające do poparcia Twojego pozwu, oraz udowodnić, że usługi świadczone przez księgowego były poniżej oczekiwanego poziomu profesjonalizmu, tym samym obciążając księgowego finansową odpowiedzialnością za jego niedopatrzenia.

Celem rzetelnego stwierdzenia niedbalstwa jest postawienie Cię w takiej sytuacji finansowej, w jakiej znajdowałbyś się, gdyby nie nierzetelna porada księgowego. Jeśli Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, suma wypłaconego Ci odszkodowania prawdopodobnie będzie pokaźna. Za wypłacenie odszkodowania zazwyczaj odpowiada agencja ubezpieczająca księgowego.

Wnoszenie skargi

Jeżeli wszystkie trzy elementy są zawarte w zażaleniu, pierwszym krokiem do wniesienia go jest zapewnienie radcy prawnemu całej niezbędnej dokumentacji oraz dowodów Twoich strat finansowych. Po przeanalizowaniu doręczonych przez Ciebie dokumentów Twój prawnik skontaktuje się z Twoim księgowym, informując go listownie o podstawie prawnej Twojej skargi oraz o całkowitej kwocie odniesionych przez Ciebie strat. Wspomniany list to list przedprocesowy, który jest pierwszym krokiem w kierunku wprowadzenia sprawy do sądu. Stanowi on również część protokołu ustaleń przedprocesowych, który ma na celu ograniczenie ilości spraw kierowanych do sądu, poprzez zachęcenie radców prawnych i ich klientów do polubownego rozwiązywania sporów na wczesnym etapie procesu.

Twój księgowy lub jego przedstawiciel prawny odpowie na otrzymany list przedprocesowy, zgadzając się z Twoim roszczeniem, lub informując, że zamierza odwołać się od przedstawionych oskarżeń. Ugoda często osiągana jest przed wydaniem decyzji sądu, poprzez mediacje. Jeśli jednak rozwiązanie kwestii spornej nie jest możliwe, do sądu kierowane jest prawnie uzasadnione roszczenie.

Limity czasowe

Tak jak ze wszystkimi sprawami o zaniedbanie, tak samo w tym przypadku, istnieje ściśle określony termin ustawowy na wniesienie roszczenia, który fachowo określa się jako okres przedawnienia. W przypadku roszczeń o uznanie zaniedbania ze strony profesjonalisty okres ten wynosi zazwyczaj 6 lat od daty zaniedbania. Jeśli pozew nie wpłynie w przeciągu tego okresu, Twój księgowy będzie miał mocną argumentację obronną, zatem czas, w którym skontaktujesz się ze swoim radcą prawnym jest decydujący, i powinieneś to zrobić natychmiast po zorientowaniu się, że działania księgowego przyczyniły się do Twoich strat finansowych. Co równie ważne, warto pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na podążanie ścieżką ACCA lub ICAEW, okres przedawnienia płynie przez cały czas trwania tych procedur.

Jeśli sądzisz, że możesz mieć podstawy do oskarżenia swojego księgowego o zaniedbanie lub potrzebujesz porady odnośnie rozwiązania innej kwestii spornej, skontaktuj się z Olexandr Kyrychenko pod numerem telefonu 0044 333 358 3062 lub wyślij email na adres o.kyrychenko@imd.uk.uk.

Powyższy artykuł zawiera jedynie informacje ogólne, przez co nie stanowi profesjonalnej porady prawnej. Prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości zmiany prawa od momentu publikacji powyższego artykułu.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30