Centrum Doradztwa

Powiernika
Jun

Zobowiązanie powiernika do udzielenia informacji beneficjentom

To zaszczyt zostać poproszonym, przez krewnego lub bliskiego przyjaciela, o zostanie powiernikiem, nie mniej jednak z tą rolą wiąże się odpowiedzialność prawna oraz ryzyko wystąpienia sporów, w przypadku gdy spadkobiercy mają wątpliwości co do czynności powierniczych. Jedną z potencjalnych kości niezgody może być ilość informacji, przekazanych beneficjentom.

Prawnik Iwona Durlak, ekspert do spraw testamentów, powiernictwa i mas spadkowych z firmy IMD Solicitors w Londyn, Manchester i Birmingham, podkreśla, że „powiernicy mają obowiązek przekazywania informacji dotyczących powiernictwa beneficjentom”

Ustalenie powiernictwa może mieć na celu ochronę środków pieniężnych lub mienia, które zostaną powierzone określonej grupie ludzi (zwanych beneficjentami). Na przykład, powiernictwo mienia umożliwia dorosłym dzieciom zamieszkanie w przekazanej posiadłości, a fundusz powierniczy może posłużyć jako źródło finansowania edukacji wyższej dla beneficjentów. Fundusze oraz mienie są zarządzane przez powierników, którzy mają obowiązek rozporządzania powierzonym majątkiem zgodnie z literą prawa.

Każdy powiernik ma określone obowiązki względem beneficjentów, włączając w to obowiązek działania w dobrej wierze, wykonywanie czynności w zgodności z umową powierniczą, a także informowanie beneficjentów na temat zarządzania ich majątkiem.

Informowanie beneficjentów na bieżąco

Wywiązując się z powyższych zobowiązań prawnych, jako powiernik masz obowiązek informowania beneficjentów na bieżąco.

Powiernicy muszą prowadzić odpowiednie rozliczenia i przedstawiać je beneficjentom na żądanie. Ponadto są zobowiązani do udzielania uzasadnionych informacji dotyczących inwestycji i zarządzania funduszem powierniczym, a także powiadamiać beneficjenta, gdy zostanie on uwzględniony w podziale majątku powierniczego.

Żądanie informacji przez beneficjentów

Analogicznie, beneficjenci mają prawo do zażądania informacji, aby upewnić się, czy majątek powierniczy jest zarządzany w odpowiedni sposób. Nie mniej jednak nie mogą dowolnie korzystać z tego prawa, tak więc powiernik nie ma obowiązku informowania na każde żądanie beneficjenta. Osoba żądająca ujawnienia szczegółowych informacji musi mieć ku temu uzasadnione powody, takie jak obawy, czy powiernik odpowiednio dokonuje podziału, lub czy dba o ich udziały faktyczne.

W niedawnej sprawie Lewis i inni kontra Tamplin, beneficjenci wielokrotnie wysunęli żądanie do powierników o udzielenie informacji dotyczących majątku powierniczego, ponieważ podejrzewali, że fundusze zostały wypłacone pozostałym beneficjentom z wyjątkiem nich.

Powiernicy odmówili udzielenia odpowiedzi, uzasadniając swoją decyzję faktem, że beneficjenci posiadali już wystarczającą ilość informacji. Jednakże sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść spadkobierców, którzy mieli prawo do rozliczenia powierników – to okazało się dostatecznie istotnym powodem.

Mimo iż sąd podtrzymał prawo beneficjentów do ujawnienia dokumentów, związanych z powiadomieniami powierników w odniesieniu do majątku powierniczego i korzyści z niego płynących oraz do samych beneficjentów, to nie zostali oni uprawnieni do wglądu w dokumenty, które były chronione przez tajemnicę zawodową radcy prawnego w dowolny sposób i w jakimkolwiek charakterze. Tak więc, beneficjenci nie mogli wymagać od powierników ujawnienia informacji lub dokumentów, ani żądać wyjaśnień dotyczących decyzji zarządczych.

Skoro beneficjenci nie mają prawa do wglądu we wszystkie dokumenty to, w jaki sposób powinno się odpowiadać na ich żądania o dodatkowe informacje? Przykładowo, należy wziąć pod uwagę, czy kierują nimi odpowiednie powody, czy udostępnienie informacji będzie w tym wypadku uzasadnione, oraz czy dane informacje nie są prawnie chronione, co mogłoby wskazywać, że beneficjenci nie mają prawa do zapoznania się z nimi.

Kiedy nie ma obowiązku udostępniania informacji

W świetle prawa beneficjenci mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o potrzymanie ich praw, pociągając powierników do odpowiedzialności. Innymi słowy, oznacza to, że jeśli odmówisz, będą oni mogli poprosić sąd o wydanie postanowienia w sprawie ujawnienia informacji. Uzasadnienie, że jest to kwestia, co do której beneficjenci zostali dostatecznie dobrze poinformowani, zostanie odrzucone przez sąd, odmowa ujawnienia musi być poparta odpowiednim argumentem, zgodnym z literą prawa.

Jako powiernik musisz ostrożnie rozważyć wnioski o udzielenie informacji i ujawnienie dokumentów, wystosowywane przez beneficjentów. Jeśli zdecydujesz się odrzucić żądania, to powinieneś mieć ku temu odpowiedni powód, w innym wypadku istnieje ryzyko wejścia w spór prawny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Iwona Durlak, członkiem zespołu do spraw Prawo spadkowe pod numerem telefonu 0333 358 3056 lub poprzez e-mail pod adresem info@imd.co.uk.  IMD Solicitors posiada biura w Londyn, Manchester i Birmingham.

Zobacz wszystkie artykuły

Zadzwoń teraz, aby omówić sprawę:

0330 107 0109
Poproś o telefon zwrotny Poniedziałek- Piątek 9.00-17.30