Roszczenia z tytułu urazów mózgu

Uszkodzenie mózgu może skutkować druzgocącymi i katastrofalnymi konsekwencjami dla pacjentów i ich rodzin. W konsekwencji może to spowodować zmianę całego życia, co z kolei może uczynić pacjenta całkowicie zależnym od innych osób, które zajmują się jego codziennymi potrzebami.

Skutki katastrofalnego uszkodzenia mózgu

Mózg jest jedną z najbardziej wrażliwych i najważniejszych części anatomii człowieka, ponieważ kontroluje funkcje ciała, nastrój, mowę i emocje. Nasilenie urazu może być różne, pozostawiając pacjenta z wyniszczającą niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.

Objawy urazu mózgu i głowy obejmują:

 • Ciągłe bóle głowy
 • Konwulsje i drgawki
 • Wymioty i nudności
 • Bełkotliwa wymowa
 • Osłabienie lub drętwienie rąk i nóg
 • Pobudzenie, złość i zmiana osobowości
 • Utrata koordynacji
 • Utrata mowy
 • Utrata ruchu
 • Upośledzenie zmysłów
 • Utrata pamięci
 • Uszkodzenie wzroku

Może to być spowodowane:

 • Podczas zabiegu operacyjnego
 • Opóźnioną diagnozą lub nieprawidłowym leczeniem
 • Błędną diagnozą

Uraz głowy wymaga natychmiastowego zbadania, przeważnie wykonuje się tomografię komputerową – TK, ponieważ brak badania może skutkować zaburzeniami poznawczymi po urazowym uszkodzeniu mózgu.

Rodzaje katastrofalnych urazów mózgu z tytułu zaniedbań medycznych

Porażenie mózgowe

U dzieci z uszkodzeniem mózgu może rozwinąć się porażenie mózgowe. Może to być destrukcyjne w niektórych przypadkach, wówczas dziecko może potrzebować całodobowej opieki z powodu niezdolności do chodzenia lub mówienia. Może to być spowodowane niedotlenieniem mózgu podczas porodu. Jeśli szkoda została spowodowana błędem medycznym, ważne jest, aby szukać sprawiedliwości, ponieważ te dzieci często wymagają specjalistycznej opieki do końca życia.

Udar mózgu

Źle zdiagnozowana lub opóźniona diagnoza lub leczenie udaru mózgu może również pozostawić pacjenta z długotrwałą niepełnosprawnością, w tym utratą mowy.

Nabyty uraz mózgu

Może się to zdarzyć, gdy uraz jest spowodowany naciskiem guza na mózg lub chorobą neurologiczną.

Urazowe uszkodzenie mózgu

Może to być uraz zewnętrzny spowodowany na przykład uderzeniem w głowę.

Wrodzone uszkodzenie mózgu

Ma miejsce, kiedy uraz jest spowodowany albo urazem okołoporodowym, albo z przyczyn genetycznych, a konsekwencje mogą być bardzo druzgocące.

Tętniak mózgu

Jest to osłabiony obszar w ścianie tętnicy, która dostarcza krew do mózgu. W niektórych przypadkach tętniak mózgu może uwolnić krew do czaszki, powodując udar. Może to skutkować trudnościami w mowie i poruszaniu się, a pacjenci mogą być pozostawieni z potrzebami opieki długoterminowej.

Krwiak podtwardówkowy

Jest to poważny stan, w którym krew gromadzi się między czaszką a powierzchnią mózgu. Zwykle jest to spowodowane urazem głowy. Objawy mogą obejmować ciągły ból głowy, który stopniowo się pogarsza. Jeśli nastąpi opóźnienie w diagnozie i leczeniu, konsekwencje mogą być śmiertelne.

Opóźniona diagnoza infekcji

Pacjenci mogą czasami nabawić się infekcji, które nie mają nic wspólnego z chorobą, z powodu której pacjent został pierwotnie przyjęty do szpitala. Wielu infekcjom szpitalnym można zapobiec, takim jak MRSA (gronkowiec złocisty), zapalenie płuc i infekcje dróg moczowych. Jeśli spowoduje to uraz mózgu, któremu można było zapobiec, można wystąpić z roszczeniem.

Zapalenie opon mózgowych

Bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może przydarzyć się każdemu niezależnie od wieku i może być śmiertelne, jeśli nie zostanie odpowiednio i szybko leczone. Co najmniej jeden na trzech pacjentów pozostaje z długotrwałymi powikłaniami. W przypadku opóźnienia w diagnozie, pacjent może pozostać z trwałym upośledzeniem fizycznym, mowy, funkcji poznawczych.

Krwotok podpajęczynówkowy

Jest to rzadki rodzaj udaru spowodowany krwawieniem na powierzchni mózgu. To bardzo poważny stan i może być śmiertelny. Jeden na 20 udarów może być krwotokiem podpajęczynówkowym. Nieleczenie lub późna diagnoza, może spowodować upośledzenie na całe życie.

Urazy głowy i kręgosłupa

Uszkodzenie kręgosłupa może spowodować paraplegię, a uszkodzenie szyi może spowodować tetraplegię. Każdy uraz tej najbardziej wrażliwej części ciała może spowodować utratę funkcji na wielu poziomach.

Jakie wsparcie jest dostępne?

Jeśli uraz został spowodowany przez zaniedbanie medyczne, a roszczenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zapewnisz sobie odszkodowanie za ból, cierpienie i wydatki. Ponadto można uzyskać wsparcie rehabilitacyjne, takie jak:

 • Terapeuta zajęciowy
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta mowy i języka
 • Eksperci ds. opieki i pielęgniarstwa
 • Sprzęt rehabilitacyjny i wsparcie
 • Koszty transportu

Opieka nad osobą z poważnym uszkodzeniem mózgu wymaga fachowej porady i środków na opłacenie wymaganego wsparcia. Jeśli uda się uzyskać odszkodowanie, pomoże to pacjentowi i jego rodzinie w radzeniu sobie z konsekwencjami błędu medycznego.

Na jakiego rodzaju odszkodowanie możesz liczyć?

 • Odszkodowanie za ‘ból i cierpienie’, na które Cię wystawiono – zarówno psychiczne jak i fizyczne
 • Utrata przeszłych jak i przyszłych zarobków
 • Koszty opieki i leczenia
 • Koszty recept i leków
 • Koszty związane z dostosowywaniem warunków mieszkalnych do sytuacji poszkodowanego i koszty transportu
 • Wydatki bieżące
 • Specjalistyczna opieka i przyrządy
 • Koszty pomocy w wykonywaniu prac domowych
 • Koszty podróży z i do placówek medycznych

Co roku w szpitalach zarówno prywatnych jak i publicznych w Wielkiej Brytanii dochodzi do około 900,000 wypadków medycznych (prosimy o zapoznanie się ze statystykami). Oznacza to tysiące osób cierpiących przez błąd popełniony przez pracownika medycznego.

Jak udowodnić komuś popełnienie zaniedbania medycznego?

Aby sprawa z zakresu zaniedbania medycznego mogła zostać rozpatrzona pozytywnie, prawo Brytyjskie wymaga od Wnioskodawcy udowodnienia, że:

 1. standard otrzymanej opieki znajdował się znacznie poniżej standardu rozsądnego I kompetentnego pracownika służby zdrowia. Nazywamy to naruszeniem obowiązku staranności (ang. duty of care).

oraz

 1. w skutek czego Wnioskodawca doznał obrażeń natury psychicznej lub fizycznej, będących bezpośrednim skutkiem braku odpowiedniej lub jakiejkolwiek opieki. Nazywamy to związkiem przyczynowym.

Aby sprawa mogła zostać rozpatrzona pozytywnie, oba z powyższych wymagań muszą zostać spełnione. Dlatego też jeśli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązku staranności, ale niemożliwe jest udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem a urazem / obrażeniami to roszczenie nie będzie rozpatrzone pozytywnie.

Ograniczenie czasowe w sprawach zaniedbania medycznego

Prawo charakteryzuje się surowymi ograniczeniami czasowymi i stąd też jeśli podejrzewasz że doszło do zaniedbania medycznego ważnym jest abyś uzyskał odpowiednią poradę prawną jak najszybciej.

Prawo daje Wnioskodawcy trzy lata, liczone od dnia w którym doszło do zaniedbania medycznego lub daty w której Wnioskodawca zdał sobie sprawę z tego, że miało miejsce zaniedbanie. Jeśli Wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować daty w której zdał sobie sprawę z tego, że mogło dojść do zaniedbania, to najbezpieczniej jest założyć, że roszczenie ulegnie przedawnieniu w ciągu 3 lat od daty zaniedbania, dzięki czemu będzie miał on pewność, że wszelkie działania zostaną podjęte w odpowiednim czasie. Po upływie tych 3 lat roszczenie ulega przedawnieniu.

Istnieją jednak pewnie wyjątki od tej zasady:

 • W przypadku osoby niepełnoletniej (poniżej 18. roku życia), 3-letni okres ograniczenia czasowego zostaje naliczany dopiero w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Oznacza to, że sprawa ulegnie przedawnieniu jeśli nie uda się jej rozwiązać do 21. urodzin poszkodowanego dziecka.
 • Osoby z zaburzeniami zdolności umysłowych.
 • W przypadku osoby zmagającej się z tymczasową niepełnosprawnością umysłową, 3-letnie ograniczenie czasowe nie zostaje naliczane dopóki osoba nie wróci do pełnej sprawności umysłowej.

Jeśli nastąpi zgon osoby będącej ofiarą zaniedbania, to 3-letnie ograniczenie czasowe nalicza się od daty zgonu tej osoby, pod warunkiem że roszczenie nie uległo przedawnieniu już przed śmiercią poszkodowanego.  

Proces wysuwania roszczenia

Jeśli uważasz, że mogłeś być ofiarą zaniedbania medycznego z ręki NHS, lub innego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną, to chcąc ubiegać się o rekompensatę będziesz musiał przejść następującą drogę:

 1. Udowodnienie tego, że faktycznie miało miejsce zaniedbanie medyczne, czego rezultatem są odniesione przez Ciebie obrażenia.
 2. Złożenie oficjalnej skargi w dziale skarg NHS (ang. NHS Complaints), lub w odpowiedniej przychodni G.P. lub u odpowiedniego prywatnego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną, w ciągu 12 miesięcy od dnia w którym doszło do incydentu lub od dnia w którym dowiedziałeś się o domniemanym zaniedbaniu.  
 3. Otrzymanie formalnego pisma z odpowiedzią na skargę. Jeśli jesteś w dalszym ciągu niezadowolony z udzielonej Ci opieki, jest to odpowiedni moment na poszukanie pomocy prawnej.  
 4. Jako Twoi prawnicy rozpoczniemy zbieranie materiału dowodowego. Dopiero po jego przeanalizowaniu wysuniemy roszczenie przeciwko podmiotowi świadczącemu opiekę zdrowotną, który obwiniasz za swój stan. Jeśli istnieją odpowiednie ku temu podstawy i jeśli strona przeciwna zakwestionuje wysunięte przeciwko nim roszczenie, to możliwe że doradzimy Ci rozpoczęcie postępowania sądowego. Stanie się tak jeśli nie uda nam się dojść wcześniej ze stroną przeciwną do porozumienia. 

Procedura wnoszenia skargi w NHS

Ponieważ w większości sprawy zaniedbania medycznego są wysuwane przeciwko narodowej służbie zdrowia Wielkiej Brytanii NHS, przewidziano specjalną procedure składania skargi w tej instytucji. Zaleca się złożenie takiej skargi jeszcze  przed wysunięciem oficjalnego roszczenia o odszkodowanie. Możesz zrobić to wysyłając list ze skargą do szpitala lub innej jednostki medycznej, którą obarczasz winą za zaistniałą sytuację. Szpital jest wówczas zobligowany do ponownego przyjrzenia się Twojemu przypadkowi i odpowiedzenia Ci na wysłane do nich pismo. Jest to czynność, którą możesz wykonać samodzielnie. Oferujemy jednak pomoc z wnoszeniem skargi w NHS, co możemy zrobić za Ciebie za odpowiednią stałą opłatą. Jeśli po przeanalizowaniu wyników dochodzenia NHS uznamy, że istnieją w Twojej sprawie podstawy do wysunięcia roszczenia to w niektórych przypadkach możesz liczyć na zwolnienie Cię z opłaty za złożenie takiej skargi przez nas w Twoim imieniu.

Finansowanie

Istnieje kilka źródeł finansowania, na które możesz liczyć:

 • Legal aid / finansowanie publiczne – jest ono dostępne dla osób zainteresowanych wysunięcie roszczenia w związku z określonymi urazami, np. porażenie mózgowe i porażenie Erba.
 • Umowa No win, no fee – jest to umowa o warunkowym honorarium, do którego dołączone jest ubezpieczenie przedwypadkowe/powypadkowe, które to chronią Wnioskodawcę przed byciem narażonym na konieczność pokrycia znacznych kosztów sądowych.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.
 • Członkostwo w związkach zawodowych.

Chętnie pomożemy Ci w walce o należne Ci odszkodowanie na podstawie umowy no win, no fee, wraz z dołączonym ubezpieczeniem chroniącym Cię przed koniecznością pokrycia znacznych kosztów sądowych.

Co dalej?

Jeśli jesteś zainteresowany poufną i nieformalną rozmową z jednym z naszych ekspertów specjalizujących się w sprawach z zakresu zaniedbania medycznego w celu sprawdzenia czy masz podstawy do wysunięcia roszczenia o odszkodowanie, to prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, dzięki któremu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w dogodnym dla Ciebie terminie, lub prosimy o telefon do Wiktor Buza, Adwokat w naszej kancelarii, pod numerem 0330 107 0107 lub mailowo na clinicalnegligence@imd.co.uk.

Tutaj przeczytasz co mówią o nas nasi Klienci
★★★★★ 

Centrum Doradztwa

Oct 2021

Problemy z opieką medyczną – jak sobie z nimi radzić ?

Czytaj więcej

Czy masz problem z prawem rodzinnym, który należy rozwiązać w Wielkiej Brytanii?

Nasi międzynarodowi eksperci od prawa rodzinnego są gotowi wesprzeć i
pomóc Ci

Referencje

NAGRODY I AKREDYTACJE